همکاری با ما

1. مشخصات فردی


2. اطلاعات تحصیلی

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری


3. سوابق حرفه ای


4. مهارت در زبان خارجي

5. مهارت کامپيوتري

6. مهارتهاي تخصصي – علمي اخذ شده

7. به چه صورت تمایل به همکاری دارید؟

8. شرح شغل کامل و توانایی ها در سمت مربوطه

اينجانب کليه مندرجات قيد شده در اين پرسشنامه را بطور صحيح تکميل نمودم و چنانچه مواردي خلاف واقع مشاهده گردد، شرکت مجاز است همکاري خود را با اينجانب راسـآ و يکجانبه قطع و بنا به ميل خود در آن تجديد نظر نمايد.